Boeren en Mest

Hier vindt u een tijdlijn met de door ons gefilmde gebeurtenissen met betrekking tot de mestwet en andere boerenzaken.

Impact van meetstation Vredepeel op het Nederlands ammoniakbeleid
Mei 2018

Een korte film over het meetstation in Vredepeel.
Het meetstation is verkeerd geplaatst waardoor de ammoniakmetingen hoger uitkomen.
Geesje Rotgers en Jaap Hanekamp hebben hierover een rapport geschreven en dat op 16 mei 2018 in Nieuwspoort is gepresenteerd.

VBBM Onderzoek, Mestinjectie versus Bovengronds
September 2017

De Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu (VBBM) doet een proef waarbij de vruchtbaarheid van de bodem wordt bekeken voor en na bemesting. De bemesting wordt gedaan met een mestinjecteur en met een giertank.

Onderbouwing mestbeleid weg, deel 2
Januari 2017

Het ammoniakbeleid in Nederland is niet effectief.
In daadwerkelijke metingen van ammoniak in de lucht is totaal geen daling te zien van ammoniakemissies. Terwijl onderzoeken van de Wageningen Universiteit zeggen dat er een forse daling is.
Hoe kan dit? Chemicus Jaap Hanekamp en wetenschapsjournalist Marcel Crok presenteren na 2 jaar onderzoek hun rapport; Ammoniak In Nederland, Enkele kritische Wetenschappelijke Kanttekeningen.

Onderbouwing mestbeleid weg
Februari 2016

Een korte film over het ontbreken van de onderbouwing van het mestbeleid.
Jan Douwe van der Ploeg (WUR): “We schrappen het oude beleid en gaan gewoon overnieuw beginnen ”
Jaap Hanekamp: “Wij hebben om meetreeksen gevraagd maar niet gekregen. Meetresultaten van voor 2003 zijn er niet meer, dus kunnen we de ammoniakemissie van verschillende technieken van bemesten niet meer reproduceren.”

Barsten in het ammoniakbastion
Oktober 2015

Een korte film over het ammoniakbeleid.
Jan Douwe van der Ploeg (WUR): “Het is echt een bastion geworden wat zich afkeert van de wereld, maar het wordt steeds duidelijker dat er enorme gaten en barsten zitten in hun redenering en bewijsvoering.”

Goede mest ruikt best
Juni 2013

Actie voor het bovengronds mest uitrijden bij boer Gijsbert Bakhuisen in Abcoude. Henk van Gerven van de SP komt langs om te ruiken welke mest de beste is.

Kinderen des velds
Mei 2013

Sjoera Dikkers, Tweede Kamerlid PvdA, en Dirk Jan Schoonman, voorzitter NMV (Nederlandse Melkveehouders Vakbond), bezoeken melkveehouder Paul Blokker op zijn bedrijf in Midwoud. Paul Blokker is al jarenlang tegenstander van de verplichte mestinjectie. In 2008 verschenen er reeds artikelen in de Telegraaf waarin Paul Blokker wordt geïnterviewd over zijn standpunt inzake de gevolgen van de mestinjectie.
Sjoera Dikkers en Dirk Jan Schoonman geven hun mening over het bovengronds mest uitrijden. Zien we de giertank ooit weer terug in het Nederlandse landschap?

Boeren hart
Februari 2013

Film over het bovengronds mest uitrijden door een Fries biologische boer, Gjalt Tjeerdsma.
Op het moment van de opnames is dit verboden en de boer krijgt dan ook een procesverbaal. Veel boeren, wetenschappers uit Wageningen en zelfs de milieupolitie zetten hier vraagtekens bij.
Na 20 jaar verplichte mestinjectie zijn er inmiddels nieuwe inzichten die een andere kijk geven op de zaak (zie ook de film: ‘Onderzoeken ammoniakemissie’).

Onderzoeken ammoniakemissie van uitgereden drijfmest
Januari 2013

Ciska Nienhuis en dr. Egbert Lantinga van Wageningen U.R. hebben onlangs onderzoek gedaan naar de ammoniakemissie van uitgereden drijfmest. Hun resultaten tonen aan dat de verschillen in ammoniakemissie van uitgereden drijfmest met een mestinjecteur of bovengronds, met de giertank, veel kleiner zijn dan tot nu toe werd aangenomen. De verplichting om mest te injecteren komt hiermee onder druk te staan.
In de film vindt u een beknopt overzicht vanaf 1993.

Fragment uit afl. 8 ‘Het land van boer Kok’ (RTV Utrecht)
Maart 2011

De overheid is niet blij met de proef, dit blijkt uit het feit dat de benodigde vergunning om bovengronds te mogen uitrijden heel lang op zich heeft laten wachten. Wim en Herman Kok mogen eindelijk weer bovengronds mest uitrijden.

Fragment uit afl. 7 ‘Het land van boer Kok’ (RTV Utrecht)
Januari 2010

Samen met boeren van de VBBM zetten Wim en Herman Kok hun handtekening onder een certificaat. Het is een vrijstelling waardoor Herman en Wim mee kunnen doen aan de proef ‘Bovengronds mest aanwenden’. Hierdoor kunnen ze weer mest uitrijden met de giertank. De overheid is er niet blij mee.

Fragment uit ‘De kleine oorlog van boer Kok’ (Human)
November 2006/februari 2007

Wim en Herman Kok leggen zich niet neer bij het besluit van de rechter en zoeken het hogerop. Het brengt hen bij de Minister van Landbouw Cees Veerman.

Fragment uit ‘De kleine oorlog van boer Kok’ (Human)
December 2003

Na jaren van procederen volgt dan nu het telefoontje van de advocaat van de familie Kok, met de uitspraak van de rechter. Krijgen Herman, Wim en Jos Kok nu gelijk?

Fragment uit ‘De kleine oorlog van boer Kok’ (Human)
Oktober 2003

Eindelijk dient het hoger beroep inzake bovengronds mest uitrijden in het Paleis van Justitie in Amsterdam.
Herman en Jos Kok gaan er vol goede moed heen.

Fragment uit ‘De kleine oorlog van boer Kok’ (Human)
April 1996

De politie komt samen met Hans Verkerk van het Ministerie van Landbouw kijken wat de mestproblemen van het bedrijf van de familie Kok zijn en hoe het opgelost kan worden.